In đề/ in phiếu

Author: Azota 193 views
  • Bước 1: Đi tới màn Cấu hình Online/Offline, chọn “IN ĐỀ – có phiếu trả lời riêng”
  • Bước 2: Chọn số lượng đề và mẫu phiếu cần in
  • Bước 3: Chọn “IN ĐỀ + PHIẾU”