Tải đề kèm phiếu viết tay

Author: Azota 285 views

Xem video hướng dẫn tại đây

Mẫu đề kèm phiếu viết tay sẽ tích hợp phiếu trả lời vào luôn trong file đề. Số câu trong phiếu sẽ tương ứng với số câu được chọn in trong đề.

Học sinh không cần tô mã đề, chỉ cần thực hiện tô số báo danh (nếu có) và tiến hành viết đáp án vào các ô số 1,2,3…để làm bài

Sau khi học sinh nộp bài, giáo viên truy cập App, tìm đến đề thi để chấm bài

Lưu ý:

– Chỉ sửa được đáp án/ Mã đề/ Số báo danh trước khi “Lưu”

– Với phiếu chấm Offline, giáo viên có thể xóa bài thi của học sinh (trong trường hợp chấm nhanh bị mờ, chấm trùng…)

– Mẫu phiếu viết tay sẽ tự động cộng điểm tự luận và trắc nghiệm đối với đề hỗn hợp

(Hình minh họa mẫu đề kèm phiếu viết tay)