Cách để ẩn điểm, chỉ cho học sinh xem nhận xét?

Author: Azota 145 views

Tại bài tập của học sinh, giáo viên chọn tắt nút “Hiển thị điểm” ngay dưới khung Điểm/Lời phê