Cách tải toàn bộ bài tập của học sinh dưới dạng PDF?

Author: Azota 145 views

Thầy/cô chọn vào Bài tập cần xuất bài làm của Học sinh, chọn vào biểu tượng gạch ngang bên phải màn hình để xuất file PDF