Cách thêm, sửa, xóa học sinh?

Author: Azota 328 views

Sau khi tạo lớp thành công, bạn chọn “Thêm học sinh” và thực hiện thêm theo 2 cách:

  • Nhập thông tin từng học sinh, sau đó ấn “Xác nhận”
  • Tải file Excel danh sách học sinh lên hệ thống (file Excel mẫu tải về từ hệ thống phải được giữ nguyên các cột tiêu đề)

Để Sửa/Xóa thông tin học sinh, bạn truy cập vào “Danh sách lớp”, chọn vào Lớp có học sinh cần Sửa/Xóa, chọn vào học sinh đó và thực hiện Sửa/Xóa theo nhu cầu