Cách thêm, sửa, xóa lớp?

Author: Azota 290 views

Để Thêm lớp, tại Màn hình chính của Azota, bạn chọn vào phần “Danh sách lớp”, chọn “Thêm lớp” và nhập tên lớp, khối để tạo lớp.

Để Sửa/Xóa lớp, bạn chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm bên phải của lớp, chọn Sửa/Xóa để thực hiện theo mong muốn.