Cách thêm, sửa, xóa lớp?

Author: Azota 164 views

Để Thêm lớp, tại Màn hình chính của Azota, thầy/cô chọn vào phần “Danh sách lớp”, chọn “Thêm lớp” và nhập tên lớp, khối để tạo lớp.

Để Sửa/Xóa lớp, thầy/cô chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm bên phải của lớp, chọn Sửa/Xóa để thực hiện theo mong muốn.