Cách xử lý lỗi tạo đề bị dính đáp án với câu khác?

Author: Azota 49 views

Tại các nhóm/câu đằng sau bị dính với đáp án, bạn để theo cấu trúc:

<Chữ + số la mã + dấu chấm> (ví dụ: Phần I., Nhóm I., Chương I. …)

hoặc:

<Số la mã + dấu chấm + nội dung> (ví dụ: I. Trắc nghiệm, II. Tự luận…)