Cách xuất điểm bài tập của học sinh dưới dạng Excel?

Author: Azota 148 views

Thầy/cô chọn vào Bài tập cần xuất bài làm của Học sinh, chọn vào biểu tượng gạch ngang bên phải màn hình để xuất file Excel