Cách xuất file PDF, file Excel bài thi của học sinh?

Author: Azota 377 views

Tại Màn hình chính của Azota, thầy/cô chọn vào phần “Đề thi”, chọn chuột phải vào Đề thi, chọn “Xem danh sách đã thi”

Sau đó thầy/cô chọn vào biểu tượng dấu 3 gạch ngang bên phải màn hình và tùy chọn các cách xuất bài thi mong muốn