Cập nhật số điện thoại có bị mất dữ liệu không?

Author: Azota 140 views

Việc cập nhật số điện thoại không làm mất dữ liệu. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể cập nhật số điện thoại mới khi số điện thoại đó chưa đăng ký tài khoản trên Azota