Chức năng của các quyền: Chỉnh sửa, Chấm bài, Coi thi, Coi thi và chấm thi trong mục phân quyền Đề thi?

Author: Azota 35 views

Quyền “Coi thi”, “Coi thi và chấm thi” bắt buộc phải có cấu hình giao theo lớp và có cài đặt thời gian Bắt đầu giao đề

Các quyền được chia sẻChỉnh sửaChấm bàiCoi thiCoi thi và chấm thi
Sửa đề (cấu hình đề, tên đề, chia điểm, sửa đáp án đúng)+
Copy link gửi học sinh++++
Chia sẻ quyền coi thi và chấm thi tiếp cho TK khác
(đang phát triển)
+
Cấu hình lớp (Ai được phép thi)+++
Chấm bài++
Xem danh sách thí sinh
(khi chưa đến giờ thi)
++
Xem danh sách thí sinh đang thi
(đến giờ mở đề mới xem được)
++++
Xuất bản/hủy xuất bản+
Xuất Excel điểm thi++
Xuất PDF bài thi++
Xuất File Excel thống kê++