Chức năng tạo lớp cho khóa mới nghĩa là gì?

Author: Azota 127 views

“Tạo lớp cho khóa mới” được sử dụng khi giáo viên muốn chuyển toàn bộ danh sách học sinh từ lớp này sang lớp tương ứng khác mà không muốn giữ lại dữ liệu bài tập/đề thi của học sinh.