Đề có 50 câu nhưng tải lên hệ thống chỉ nhận 20 câu?

Author: Azota 135 views

Do từ câu 21 đã gặp phải lỗi sai cấu trúc đề hoặc có chứa từ “Đáp án” trong câu