Điều kiện để tính năng “Giám sát mới” hoạt động?

Author: Azota 140 views

Tính năng “Giám sát mới” hoạt động khi:

  • Giáo viên bật “Giám sát mới” trong phần “Cấu hình đề thi”
  • Học sinh cấp quyền truy cập Camera, Micro cho hệ thống
  • Học sinh chia sẻ màn hình thành công
  • Thực hiện thi và giám sát trên thiết bị máy tính