Giải thích về phần cài đặt thời gian trong mục cấu hình đề thi?

Author: Azota 206 views

– Mục “Thời gian làm bài”: là tổng thời gian làm bài, sẽ được tính từ khi học sinh truy cập thành công vào đề thi hoặc sau khi học sinh hoàn tất nhập thông tin xác thực để vào làm đề

– Mục “Thời gian giao đề”: là khoảng thời gian học sinh có thể tham gia làm đề. Mục này có thể bỏ trống nếu không quy định thời gian