Giáo viên được thêm vào chấm có quyền chỉnh sửa lớp không?

Author: Azota 59 views

Không. Nếu Giáo viên được phân duy nhất quyền thêm vào chấm chỉ có quyền chấm bài
Giáo viên được phân quyền “Quản lý danh sách học sinh” mới có thể chỉnh sửa lớp