Giáo viên được thêm vào chấm có quyền chỉnh sửa lớp không?

Author: Azota 155 views

Không. Nếu Giáo viên chỉ được phân quyền thêm vào chấm thì giáo viên đó chỉ có quyền chấm bài
Giáo viên được phân quyền “Quản lý danh sách học sinh” mới có thể chỉnh sửa lớp