Học sinh lỡ ấn nhầm đăng ký thành giáo viên, muốn hủy phải làm gì?

Author: Azota 134 views

Học sinh chọn nút “Bỏ vai trò giáo viên” màu xanh phía dưới màn hình chính của học sinh để hủy vai trò giáo viên