Khi gộp học sinh, dữ liệu của học sinh có bị mất không?

Author: Azota 132 views

Khi giáo viên thực hiện chức năng “gộp học sinh”: Học sinh A gộp thành học sinh B, dữ liệu đề thi của học sinh A sẽ bị mất, dữ liệu bài tập của học sinh A được giữ nguyên