Làm thế nào để không cho phép học sinh thi nhiều lần?

Author: Azota 105 views

Giáo viên cài đặt cấu hình “Chỉ thi một lần” trong phần Cấu hình đề thi