Mục “lưu trữ” trong Danh sách lớp có ý nghĩa gì?

Author: Azota 136 views

Mục “Lưu trữ” trong màn “Danh sách lớp” được dùng khi:

  • Giáo viên muốn ẩn lớp đó trên màn hình mà không muốn xóa hoàn toàn lớp
  • Giáo viên muốn tạo lớp cho khóa mới -> lớp cũ sẽ tự động vào lưu trữ. Mục này có thể khôi phục lại khi cần