Nút “chia sẻ” ở mỗi lớp có tính năng gì?

Author: Azota 129 views

Nút “chia sẻ” tại màn hình mỗi lớp được dùng để giáo viên phân quyền cho các tài khoản khác với các quyền:

– Giao bài tập, giao đề thi

– Chấm bài

– Quản lý danh sách học sinh