Phần Cấu hình đề thi của tôi không có lấy tùy ý câu hỏi theo nhóm?

Author: Azota 70 views

Để có chức năng lấy tùy ý số câu xuất bản ngẫu nhiên theo nhóm thì bắt buộc trong đề gốc phải đã được chia các phần/nhóm trước khi tải lên hệ thống.

Ví dụ ảnh minh họa: Đề gốc 70 câu đã được chia sẵn thành 3 nhóm, khi click “Lấy ngẫu nhiên số câu đảo”, hệ thống sẽ cho phép “Nhập số câu xuất bản ngẫu nhiên”