Tại sao học sinh của tôi vào link bài tập lại bắt đăng nhập?

Author: Azota 80 views

Vì trong phần cài đặt bài tập, giáo viên có tick vào nút “Yêu cầu học sinh đăng nhập mới nộp được bài” hoặc học sinh đã đăng nhập để nộp bài tập trước đó rồi