Cách xử lý khi học sinh đăng nhập tài khoản mà không thấy đề thi giáo viên giao theo lớp?

Author: Azota 39 views

Bạn vui lòng kiểm tra các thông tin sau:

  • Học sinh đã đăng nhập đúng tài khoản chưa?
  • Học sinh đã có trong lớp được giao Đề thi chưa? Nếu chưa có trong lớp, bạn hãy liên hệ giáo viên để được thêm thông tin của bạn (bao gồm cả số điện thoại tài khoản) vào lớp hoặc ấn nút “Tìm giáo viên”, nhập số điện thoại tài khoản giáo viên để xin vào lớp.