Tại sao học sinh không thể nộp thêm bài?

Author: Azota 137 views

Nếu giáo viên đã chấm bài và không thao tác “Yêu cầu nộp lại bài” thì học sinh sẽ không thể nộp thêm bài.