Tại sao khi tạo đề bị dính đáp án với nhóm đằng sau?

Author: Azota 43 views

Do không có nội dung ngay sau dấu chấm phần số la mã phân biệt nhóm -> Hệ thống không nhận diện được nhóm mà coi là nội dung của đáp án trước đó