Tại sao sau khi tạo bài tập không ấn được nút lưu?

Author: Azota 127 views

Hãy đảm bảo nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc trước khi thực hiện thao tác “Lưu”. Kiểm tra lại file tải lên có thuộc định dạng hệ thống cho phép không