Tại sao tạo đề xong không hiện nút lưu?

Author: Azota 36 views

Do trong đề có câu trắc nghiệm chưa được chọn đáp án hoặc 1 trong số các câu ở đề gốc bị sai cấu trúc đề mẫu của hệ thống. Bạn vui lòng hoàn thành đáp án đúng ở câu trắc nghiệm còn thiếu hoặc kiểm tra lại cấu trúc câu.