Tại sao thí sinh đã làm bài lại bị 0 điểm, thời gian làm bài 0 giây?

Author: Azota 73 views

Do thí sinh thoát khỏi màn hình thi và quay trở lại màn hình thi khi đã hết giờ thi và ấn nút “Nộp muộn”.
Trong trường hợp này, giáo viên vào chi tiết bài thi của thí sinh và chọn “Phúc khảo” nếu muốn hiển thị điểm cho thí sinh đó