Tại sao tôi cài đặt chỉ cho phép thi 1 lần mà 1 học sinh lại có nhiều tên vào làm bài

Author: Azota 274 views

Do giáo viên chưa tắt chức năng “Cho phép tự báo danh” trong phần Danh sách lớp và cấu hình giao đề cho “Tất cả mọi người”  nên học sinh có thể tự ý thêm nhiều tên để vào làm nhiều lần khác nhau