Tính năng “yêu cầu nộp lại bài” được sử dụng khi nào?

Author: Azota 153 views

Tính năng này được sử dụng khi Giáo viên đã chấm bài nhưng học sinh muốn nộp thêm hoặc nộp lại.

Sau khi Giáo viên thao tác “Yêu cầu nộp lại bài”, hệ thống sẽ tự động xóa bài làm cũ của học sinh