Tôi có thể khôi phục danh sách học sinh đã gộp không?

Author: Azota 102 views

Có. Cách khôi phục học sinh đã gộp:

– Bước 1: Giáo viên truy cập vào lớp có học sinh gộp nhầm cần khôi phục

– Bước 2: Chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm bên phải lớp

– Bước 3: Chọn “Gộp học sinh”, sau đó chuyển sang tab “Khôi phục danh sách sau khi gộp”, chọn vào “Khôi phục” cho học sinh cần khôi phục lại