Tôi có thể tạo đáp án tự động cho dạng đề điền từ, đề điền khuyết không?

Author: Azota 36 views

Với dạng đề điền từ, điền khuyết, bạn có thể nhập đáp án tự động theo 1 trong 2 mẫu dưới đây: