Tôi không thể tải được danh sách học sinh bằng file excel??

Author: Azota 146 views

Bạn vui lòng kiểm tra các trường hợp sau:

  • Các tiêu đề file Excel mẫu có giữ nguyên không
  • Các thông tin được nhập vào file có ký tự đặc biệt hay thuộc định dạng không cho phép không