Tôi vừa là giáo viên vừa là phụ huynh có phải đăng ký 2 tài khoản không?

Author: Azota 114 views

Không cần thiết. Bạn có thể dùng 1 tài khoản sử dụng 2 vai trò: vai trò giáo viên và vai trò học sinh