Xem thống kê điểm của học sinh ở đâu?

Author: Azota 417 views

Tại Màn hình chính của Azota, thầy/cô chọn vào phần “Đề thi”, sau đó chọn chuột phải vào đề thi, chọn “Xem danh sách đã thi” 

Phía bên trái màn hình, thầy/cô chọn mục “Thống kê”