Tham gia lớp học

Author: Azota 568 views

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản

Bước 2: Bấm “Tìm giáo viên”

Bước 3: Nhập số điện thoại giáo viên

Bước 4: Chọn lớp

Bước 5: Chọn tên của mình trên danh sách, nếu không có thêm tên mới