Chấm bài tập

Author: Azota 436 views

Bước 1: Trong màn hình bài tập, bấm vào tên bài tập muốn chấm

Bước 2: Bấm vào tên học sinh Đã nộp bài, học sinh báo “Chưa chấm”

Bước 3: Chấm bài tập

Bước 4: Bấm lưu dữ liệu