Tạo mới bài tập

Author: Azota 899 views

Bước 1: Từ màn hình chính, bấm vào “Bài tập”

Bước 2: Bấm vào “Tạo bài tập”

Bước 3: Cấu hình thông tin và giao bài tập

Bước 4: Bấm Lưu