Cấu trúc đề thi chuẩn Azota (PDF)

Author: Azota 697 views

Để đề thi tải lên được chuẩn xác nhất, thầy cô lưu ý đề thi chuẩn cấu trúc như ví dụ như sau:

Đề thi 100% trắc nghiệm

Để chia thành các nhóm câu hỏi và đảo câu hỏi trong các nhóm với nhau, thầy cô thêm số la mã I, II,… hoặc Phần I. Phần II.

I. Nhận biết

Câu 1:

1 + 1 =?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 2:

3*5=?

A. 10
B. 15
C. 20
D. 25

II. Thông hiểu

Câu 3:
20:5=?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 4:
100*5=?
A. 400
B. 500
C. 600
D. 700

HẾT

BẢNG ĐÁP ÁN

1.B2. B3.B4.B

GIẢI THÍCH CHI TIẾT (Nếu có)

Câu 1: Để làm phép tính này các con học kỹ lý thuyết

Với dạng cấu trúc đề thi như trên nếu đảo câu hỏi và đáp án hệ thống sẽ tự động đảo theo từng phần.

Đề thi 100% tự luận

Câu 1:

1 + 1 =?

Câu 2:

3*5=?

Câu 3:
4+6=?

Đề thi hỗn hợp trắc nghiệm + tự luận

I. Trắc nghiệm

Câu 1:

1 + 1 =?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 2:

3*5=?

A. 10
B. 15
C. 20
D. 25

II. Tự luận

Câu 3:
20:5=?

Câu 4:
100*5=?

HẾT

BẢNG ĐÁP ÁN

1.B2. B

Tải một số đề mẫu của Azota tại link: https://drive.google.com/file/d/1K87gKDjoPnN9et38nEw4swkFRA09xjqh/edit