Lấy ngẫu nhiên số câu đảo

Author: Azota 42 views

Tính năng này giúp bạn dễ dàng tạo ra nhiều đề mới không trùng lặp từ duy nhất 1 đề gốc với 2 tùy chọn: Hệ thống tự chia tỷ lệ nhóm hoặc người dùng tự chia tỷ lệ nhóm

Tùy chọn 1: Nhập số câu xuất bản ngẫu nhiên (Hệ thống tự chia tỷ lệ nhóm)

Cho phép lấy ngẫu nhiên số câu trong đề gốc, hệ thống sẽ tạo đề mới với tỷ lệ số câu tương ứng như đề gốc.

Hướng dẫn:

  • Bước 1: Truy cập “Cấu hình” đề thi
  • Bước 2: Chọn “Lấy ngẫu nhiên số câu đảo” trong mục “Đảo câu hỏi và đáp án”
  • Bước 3: Cuối cùng, Trong ô “Nhập số câu xuất bản ngẫu nhiên”, nhập số câu cần lấy ra trong đề gốc

(Lưu ý: Giá trị nhập phải lớn hơn 0, nhỏ hơn hoặc bằng tổng số câu có trong đề gốc)

Cách hệ thống chia nhóm tự động:

Số lượng câu theo nhóm trong đề mới = (Số câu xuất bản ngẫu nhiên * Số câu trong nhóm của đề gốc)/ Tổng số câu của đề gốc

Nhóm cuối = Số câu xuất bản ngẫu nhiên – số lượng câu theo các nhóm đã tính trên

Ví dụ:

Bạn tải lên đề gốc 100 câu (nhóm 1: 20 câu, nhóm 2: 30 câu, nhóm 3: 50 câu), sau đó nhập “Số câu xuất bản ngẫu nhiên” là 40. Lúc này, hệ thống sẽ tạo đề mới có tổng 40 câu, tỷ lệ các câu tương ứng với đề gốc là: nhóm 1 – 8 câu; nhóm 2 – 12 câu; nhóm 3 – 20 câu

Lựa chọn 2: Lấy ngẫu nhiên số câu đảo theo nhóm (Người dùng tự chia tỷ lệ nhóm)

Cho phép tùy ý nhập số lượng câu tương ứng trong mỗi nhóm muốn lấy ra mà không để hệ thống tự chia nhóm theo tỷ lệ đề gốc

Hướng dẫn:

  • Bước 1: Truy cập “Cấu hình đề thi”
  • Bước 2: Chọn “Lấy ngẫu nhiên số câu đảo” trong mục “Đảo câu hỏi và đáp án”
  • Bước 3: Trong ô “Nhập số câu xuất bản ngẫu nhiên”, chọn “Lấy theo nhóm”
  • Bước 4: Nhập số câu cần lấy ra trong mỗi nhóm

(Lưu ý: Số câu nhập vào ở mỗi nhóm phải nhỏ hơn hoặc bằng số câu trong nhóm đó. Tổng số câu của các nhóm không được vượt quá tổng số câu trong đề gốc)

Cách tính điểm:

Số điểm của câu lấy ra = (Số điểm của câu trong đề gốc * Thang điểm)/ Tổng điểm của các câu trong đề gốc lấy ra

Trong đó: Thang điểm = Tổng điểm của toàn bộ đề gốc