Tạo mới lớp học

Author: Azota 479 views

Bước 1: Truy cập màn hình chính

Bước 2: Click chuột vào “Danh sách lớp”

Bước 3: CLick vào Tạo lớp

Bước 4: Nhập tên lớp học, chọn niên khoá

Bước 5: Bấm “Lưu”