Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Xin được cấp quyền : Chế độ giám sát 360 Phản Hồi về: Xin được cấp quyền : Chế độ giám sát 360

chào các anh chị admin :
tôi hiện tại muốn được thử nghiệm chế độ giám sát 360 để thử nghiệm và đưa ra đánh giá khách quan