Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Xin được cấp quyền : Chế độ giám sát 360 Phản Hồi về: Xin được cấp quyền : Chế độ giám sát 360

tôi muốn sử dụng thử chế độ giám sát bằng AI để có cái nhìn khách quan hơn