Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Tài khoản Muốn được thử nghiệm tính năng giám sát mới Phản Hồi về: Muốn được thử nghiệm tính năng giám sát mới

 

Câu 1:  Địa chỉ ô gồm tên cột và tên hàng mà ô đó nằm trên. Kí hiệu nào sau đây là địa chỉ ô:

 1. G
 2. 2G
 3. G2
 4. 3G

Câu 2: Trong các tên phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính?

 1. MicroSoft Word
 2. MicroSoft PowerPoint
 3. MicroSoft Access
 4. MicroSoft Excel

Câu 3: Kí hiệu nào sau đây nói về địa chỉ khối:

 1. C1→D3
 2. C1:D3
 3. C1,D3
 4. C1..D3