Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Tài khoản Muốn được thử nghiệm tính năng giám sát mới Phản Hồi về: Muốn được thử nghiệm tính năng giám sát mới

xin chào tôi muốn được sử dụng tính năng giám sát trước để có thể làm quen với ứng dụng trước khi được áp dụng vào kiểm tra. Xin cảm ơn.