Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi xin cấp quyền Phản Hồi về: xin cấp quyền

Mình là giáo viên. Em muốn xin cấp quyền giám sát mới để thử nghiệm. Luôn ủng hộ azota và thầy cô phát triển!!