Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Tài khoản CẤP QUYỀN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG GIÁM SÁT MỚI Phản Hồi về: CẤP QUYỀN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG GIÁM SÁT MỚI

Câu 1: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp tập trung đầu tư vào

A. ngành chế tạo máy.  B. công nghiệp luyện kim.

C. đồn điền cao su.  D. công nghiệp hóa chất.

Câu 2: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương?

A. Đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền Nam, Bắc.

B. Miền Bắc chưa được giải phóng.

C. Miền Nam đã được giải phóng.

D. Cả nước được giải phóng và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 3: Trong Đông – Xuân 1953-1954, bộ đội chủ lực Việt Nam mở chiến dịch tiến công quân

Pháp ở

A. Đông Khê.  B. Thái Nguyên. C. Thị xã Lai Châu. D. Quảng Trị.

Câu 4: Từ năm 1952 đến năm 1973, khoa học – kĩ thuật và công nghệ của Nhật Bản chủ yếu tập trung vào lĩnh vực

A. sản xuất ứng dụng dân dụng.  B. khoa học cơ bản.

C. chinh phục vũ trụ.  D. công nghiệp quốc phòng.

Câu 5: Để khắc phục khó khăn, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp phát triển