Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi TÔi muốn thử nghiệm giám sát mới Phản Hồi về: TÔi muốn thử nghiệm giám sát mới

Đốt cháy 28 gam khí etilen C <sub>2</sub> H <sub>4 </sub>cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi O <sub>2</sub> , sinh ra 88 gam khí cacbon đioxit CO <sub>2</sub> và 36 gam hơi nước H <sub>2</sub> O.
Lập phương trình hóa học của phản ứng. Viết công thức về khối lựng của phản ứng. Tính khối lượng khí oxi đã phản ứng.