Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi tôi muốn thử nghiệm chứ năng giám sát mới của admin Phản Hồi về: tôi muốn thử nghiệm chứ năng giám sát mới của admin

Tôi muốn sử dụng tính năng giám sát mới nhất của azota để giám sát học sinh của mình mong admin duyệt cho tôi.